GAA đã nhận được thông tin đăng kí của bạn

Bạn vui lòng thanh toán phí tham dự theo thông tin bên dưới

Stk: 0021002152036
PHAM TUAN ANH
Vietcombank
Nội dung: Bigdata_Ten_SDT

Sau khi thanh toán, nếu bạn muốn được xác nhận nhanh thì có thể chụp màn hình thanh toán và gửi về cho chúng tôi trong group hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ xác nhận cho bạn ngay lập tức!

Vào Group Hỗ Trợ